INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim

dnia 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) będzie nieczynne.

W zamian za ten dzień czynne będzie w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota). 

PODPISANIE UMOWY NA PROWADZENIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA


W dniu 29 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim Starosta Elżbieta Sadowska podpisała umowę z Państwem Hanną i Andrzejem Stokowskimi na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Państwo Stokowscy od lutego 2015 r. pełnili funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, a od 01 kwietnia 2018 r. zawodowej rodziny zastępczej. Umowa na prowadzenie  rodzinnego domu dziecka została zawarta na okres
od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. W chwili obecnej Państwo Stokowscy sprawują pieczę nad trojgiem dzieci. Docelowo w rodzinnym domu dziecka
może przebywać ośmioro dzieci.
Starosta wraz z Zarządem Powiatu Sokołowskiego gratulowali Państwu Stokowskim
i życzyli sukcesów w pełnieniu przez Nich jakże ważnej misji, której się podjęli.

 

 


 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE.

CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ Z POTRZEBUJĄCYMI DZIEĆMI?

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM.

Wszelkich informacji na temat kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Armii Krajowej 4

08-300 Sokołów Podlaski

tel. /25/ 787 22 02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


 

 

 


 

UWAGA STUDENCI/ UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019r.

NABÓR WNIOSKÓW W MODULE II

 

Powiat Sokołowski informuje, iż w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim ogłasza w 2019r. nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w następujących terminach:

Moduł II – od dnia 11 marca 2019r. do dnia 30 marca 2019r. (semestr letni 2018/2019)

Moduł II – od dnia 10 września 2019r. do dnia 10 października 2019r. (semestr zimowy 2019/2020)

 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków o dofinansowanie Modułu II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003 oraz na stronie internetowej www.pcprsokolow.pl w zakładce Pilotażowy program Aktywny samorząd 2019.

Wnioski są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003. Informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie

Wkładka dotycząca Modułu II

Oświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni

Klauzula RODO


OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 07 stycznia 2019r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy KONSULTANTA PRAWNIKA świadczącego usługi poradnictwa rodzinnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

WYNIKI NABORU

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 


INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W 2019 ROKU!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 2 stycznia 2019r., wnioski osób z niepełnosprawnością o dofinansowanie ze środków PFRON do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2019r.
Obowiązujące w 2019r. druki wniosków o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej w zakładce: PFRON - rehabilitacja społeczna/ Wnioski i druki do pobrania oraz w siedzibie PCPR, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003.

DYREKTOR PCPR
Maria Lilia Kosel

 

 


 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanych w 2019r.

Powiat Sokołowski informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków i wystąpień dotyczących uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy tj. Powiat Sokołowski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

 1. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
 4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszaru G – na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

 1. w obszarze B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. w obszarze C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3.w obszarze D – na likwidację barier transportowych do:

 1. a.      80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. b.      70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. c.      250.000,00 zł dla autobusów;
 4. w obszarze E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 5. w obszarze F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

W przypadku obszaru G nie ustalono wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji każdego projektu dla powiatu sokołowskiego na 2019r. przedstawia się następująco:

 1. obszar B – 30%
 2. obszar C – 50%
 3. obszar D – 70%
 4. obszar E – 20%
 5. obszar G – 30%

Projektodawcy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą składać wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 11 lutego 2019 roku. Dokumenty (z dopiskiem: Dotyczy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiat Sokołowski, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane są w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2019 roku bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

Informacji na temat przygotowania wniosków w ramach programu udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski tel/fax 25 787 22 02.

 

Załączniki:

1.Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.

 

 


Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem lokalnym na lata 2019-2023”

 

Dzień rozpoczęcia konsultacji: 11 grudnia 2018r.

Dzień zakończenia konsultacji: 19 grudnia 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zwraca się z prośbą o zapoznanie się z treścią w/w Programu i przekazanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim ewentualnych opinii, uwag lub propozycji zmian na formularzu konsultacji w terminie do dnia 19 grudnia 2018r.

Wypełniony formularz prosimy kierować  na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , na numer fax 25/ 787 22 02 lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu wszelkie instytucje, organizacje i osoby zainteresowane problematyką niepełnosprawności w Powiecie Sokołowskim.

 

Projekt Programu w wersji papierowej jest dostępny do wglądu w siedzibie PCPR w Sokołowie Podlaskim.

 

Projekt „ Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem lokalnym na lata 2019-2023”

Formularz konsultacji

 

 


Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych” na terenie powiatu sokołowskiego na lata 2019-2023.

 

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EDYTOWALNY

 

 


"Organizacja i prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych" na terenie powiatu sokołowskiego na lata 2019-2023

 

 

Uchwała NR 5/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2018r.


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokołowskiego ogłaszającego otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych" na terenie powiatu sokołowskiego na lata 2019-2023

 

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim podjęło współpracę
z Fundacją Muszkieterów, w ramach której dwoje dzieci z terenu powiatu sokołowskiego weźmie udział w koloniach „Wakacje z Muszkieterami”, które w tym roku odbywać się będą w Julinku k. Warszawy, w dawnej bazie cyrkowej!

Fundacja Muszkieterów założona została w 2002r. przez właścicieli sklepów Intermarchẻ oraz Bricomarchẻ, aby pomagać potrzebującym dzieciom w miastach, w których prowadzone są w/w sklepy.

Celem akcji „Wakacje z Muszkieterami” jest zorganizowanie kolonii dla dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną lub materialną nie miałyby możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce swojego zamieszkania. Wyjazd jest nagrodą za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Dotychczas na „Wakacje z Muszkieterami” wyjechało już 2000 dzieci z całej Polski!

Więcej informacji:

www.wakacjezmuszkieterami.pl, Facebook: FundacjaMuszkieterow

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu sokołowskiego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r. (piątek) o godzinie 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Spotkanie poprowadzi psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Temat spotkania: Budowanie wartości w rodzinie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsultanta do spraw przemocy w rodzinie
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim

 

- Ogłoszenie
- Kwestionariusz

- Informacja o wynikach naboru


 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE.

CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ Z POTRZEBUJĄCYMI DZIEĆMI?

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM.

Wszelkich informacji na temat kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Armii Krajowej 4

08-300 Sokołów Podlaski

tel. /25/ 787 22 02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


Powiat Sokołowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie został opracowany „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością” skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą  jego życiu lub zdrowiu.

 

Informator jest dostępny na stronie internetowej www.mazowieckie.pl; w zakładce Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem

 

Z treścią Informatora można się zapoznać również klikając na poniższy link: „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”

 

Mieszkańcy powiatu sokołowskiego mogą korzystać z papierowej wersji Informatora, udostępnionej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój nr 003.

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim,
w ślad za Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
informuje,
że od dnia 6 listopada 2017 roku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
będzie mieścił się przy ul. Prusa 18 ( dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).
Zmianie ulegnie również numer telefonu – nowy numer 25 794 31 97

 

 


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił
nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” realizowanych w 2018r.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.

 

 


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

- Informacja o wynikach naboru
- Przedłużenie ogłoszenia
- Ogłoszenie
- Kwestionariusz

 

 


 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydłuża nabór na stanowisko psychologa
świadczącego usługi w ramach Projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ AKTYWNA
I SAMODZIELNA "

 

- OGŁOSZENIE
- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko psychologa
świadczącego usługi w ramach Projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ AKTYWNA
I SAMODZIELNA "

- OGŁOSZENIE
- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 


 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - 2017r.

 

Powiat Sokołowski informuje, iż w 2017 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostką organizacyjną Powiatu Sokołowskiego wyznaczoną do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Uprzejmie informujemy, iż w 2017r. nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, odbywa się w następujących terminach:

Moduł II – od dnia 15 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017r. (semestr letni)

Moduł II – od dnia 1 września 2017r. do dnia 10 października 2017r. ( semestr zimowy)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003, na stronie internetowej www.pcprsokolow.pl oraz  pcpr-sokolowpodlaski.bip.net.pl

 

Wnioski są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003. Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 w godzinach 8:00 – 16:00.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. w zakładce: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

 

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie

Wkładka dotycząca Modułu II

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni


Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora Projektu "Przyszłość aktywna i samodzielna"

Nabór na pracownika socjalnego - ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w PCPR w Sokołowie Podlaskim

Nabór na pracownika socjalnego - ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu sokołowskiego, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016r. (piątek) o godzinie 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Uczestnictwo w grupie wsparcia jest dobrowolne, stanowi możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele. W spotkaniu będzie uczestniczył psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Temat spotkania: Dziecko w świecie mediów. W dalszej części spotkania odbędzie się także spotkanie z prawnikiem. Do dnia 6 grudnia 2016r. do godziny 13.00. rodziny zastępcze mogą zgłaszać pytania, na które odpowiedzi udzieli prawnik.

 

Serdecznie zachęcamy rodziny zastępcze do wzięcia udziału w grupie wsparcia.


KOMUNIKAT

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Powiat Sokołowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

1)    obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)    obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5)    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6)    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

1)     obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)     obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)     obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4)     obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5)     obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6)     w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie, ul. Grójecka 19/25.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.

 

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

 

Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatora programu tj. samorząd powiatowy.

 

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

 

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

 

Projektodawcy zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zapoznanie się z Procedurami realizacji programu PWRMR III, Kierunkami działań i warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów PWRMR III w 2017r. oraz załącznikami:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html oraz

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3426,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html

 

Informacji w sprawie uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III” udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25 787 22 02, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim informuje, iż dnia 30 listopada 2016r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych na 2017r.

 

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

 


 

KOMUNIKAT – „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016

Powiat Sokołowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 01 września 2016r. do dnia 10 października 2016r. trwa
II nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module II programu:
1.    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2.    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003 oraz na stronie internetowej www.pcpr.sokolowpodl.pl

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,  mieszkańcy powiatu sokołowskiego składają bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim,
w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016r.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 w godzinach 8:00 – 16:00.

 

 

Powiat Sokołowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż od 01 września 2016r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach obowiązują nowe druki wniosków:

1.    wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)
2.    wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)
3.    wniosek o wydanie orzeczenia o wskazania do ulg i uprawnień

Aktualnie obowiązujące druki są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach www.mopr.siedlce.pl w zakładce Druki wniosków, w siedzibie PCPR w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003 oraz na stronie internetowej www.pcpr.sokolowpodl.pl w zakładce Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Druki wniosków. 

 


 

 

 

 

 

Polecane strony