Czym jest rodzina zastępcza?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 grudnia 2019

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka mają obowiązek zapewnić dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

-        traktować dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

-        zapewnić dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

-        zapewnić kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

-        zapewnić rozwój uzdolnień i zainteresowań;

-        zaspokajać potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

-        zapewnić ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

-        umożliwiać kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

Rodziny zastępcze:

 • spokrewnione (rodzinę tworzą dziadkowie i rodzeństwo dziecka);
 • niezawodowe (dalsza rodzina i osoby obce);
 • zawodowe (dalsza rodzina i osoby obce), w tym zawodowa specjalistyczna oraz zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzinny dom dziecka (rodzina, w której może przebywać  nie więcej niż 8 dzieci).

 

KTO MOŻE ZOSTAC RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku,  gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

-       zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

-       opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej powinni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub ośrodek adopcyjny.

 

FORMY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH:

 • Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

-       660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

-       1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 • Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 • Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 • Świadczenie wychowawcze w formie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł. miesięcznie. Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka do ukończenia 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.
 • Zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje także wynagrodzenie.
 • Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

-        dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

-        świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,

-        świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki.

 • Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie w postaci poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1225