Aktywny Samorząd 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 grudnia 2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - 2018r.

 

Powiat Sokołowski informuje, iż w 2018 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostką organizacyjną Powiatu Sokołowskiego wyznaczoną do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

W 2018 r. realizowane są następujące kierunki działań:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 -  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu; a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi).

ADRESACI PROGRAMU:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

 

Obszar A:

Zadanie 1:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 1. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 2. dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej,
 3. dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C:

Zadanie 2:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 1. stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. aktywność zawodowa,
 3. pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003, na stronie internetowej www.pcprsokolow.pl oraz  pcpr-sokolowpodlaski.bip.net.pl

Wnioski są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003 w terminach:

 

Moduł I – od dnia 7 maja 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.

Moduł II – od dnia 12 marca 2018r. do dnia 30 marca 2018r. (semestr letni roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)

Moduł II – od dnia 10 września 2018r. do dnia 10 października 2018r. ( semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)

 

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 w godzinach 8:00 – 16:00.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. w zakładce: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku <--------pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1159