Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 stycznia 2020

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
STAROSTY SOKOLOWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie ogioszenia naboru zgloszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokołowskim na lata 2020 - 2023

 


Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),
w zwiqzku z art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz.
1172 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1-
Ogłaszam nabór zgloszeń kandydatów na członków Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Sokołowskim na lata 2020 - 2023.
§2.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz na stronach intemetowych Powiatu Sokołowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.
§4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokołowie Podlaskim.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-16
Data publikacji:2020-01-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:528