Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanych w 2022r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 stycznia 2022

Loga PEFRON oraz Powiatu Sokołowskiego

Powiat Sokołowski informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków i wystąpień dotyczących uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Realizatorem Programu dla obszarów B, C, D, F i G jest samorząd powiatowy tj. Powiat Sokołowski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23.

Realizatorem Programu w obszarach A i E jest Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

 1. obszaru A - na zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
 5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszaru F – na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszaru G – na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

 1. w obszarze A - do 165.000 00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. w obszarze B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. w obszarze C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4.w obszarze D – na likwidację barier transportowych do:

 1.              a.      120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2.             b.      100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
 3.              c.      300.000,00 zł dla autobusów;
 4. w obszarze E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 5. w obszarze F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

W przypadku obszaru G nie ustalono wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji każdego projektu dla powiatu sokołowskiego na 2022r. przedstawia się następująco:

 1. obszar A – 35%
 2. obszar B – 35%
 3. obszar C – 50%
 4. obszar D – 75% placówki służące rehabilitacji; 85% warsztaty terapii zajęciowej;
 5. obszar E – 20%

Projektodawcy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą składać projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G  w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku. Dokumenty (z dopiskiem: Dotyczy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiat Sokołowski, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON,   al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

Informacji na temat przygotowania projektów/wniosków w ramach programu udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim,  ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski tel/fax 25 787 22 02.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-03
Data publikacji:2022-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:214