Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

ul. K. Osińskiej 6

08-110 Siedlce

tel./fax (25) 794 31 97

e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

Podstawa prawna:

 

Na terenie Powiatu Sokołowskiego nie funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zgodnie z zawartym porozumieniem od dnia 01.01.2000 r. sprawy z zakresu orzekania o niepełnosprawności z terenu Powiatu Sokołowskiego są rozpatrywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z póżn. zm).

 

Powiatowy Zespół do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka do następujących celów pozarentowych:

 

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  3. legitymacje osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty można składać bezpośrednio, w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach, lub przesłać pocztą. W przypadku osobistego składania kserokopii dokumentacji medycznej i orzeczeń należy zabrać oryginały dokumentów w celu poświadczenia ich zgodności z oryginałem. W przypadku listownego przesłania dokumentów ksero powinno być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. Oryginały dokumentacji należy zabrać na komisję.

Do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności niezbędna jest ocena stanu zdrowia osoby, która ma być orzeczona. Jeżeli ta osoba nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby. Jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą, wówczas badanie nie musi być wykonane. Badanie jest także wymagane przy wydaniu orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

1)      trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;

2)      okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Wskazania do ulg i uprawnień

Osoby posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednaj z grup inwalidów (KIZ), niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (KRUS) wydane przed 1.01.1998 r. lub orzeczenia o niezdolności do pracy (ZUS), chcące uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, czy w celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej przysługujących osobom niepełnosprawnym z tytułu określonych przyczyn niepełnosprawności winny złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4416