PRZEMOC W RODZINIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzina, dom rodzinny kojarzy się nam jako bezpieczny azyl, gwarantujący pewność, że nic złego nikogo tu nie spotka. Wielu z nas ma tę gwarancję, że zawsze może liczyć na członków swojej rodziny, że w sytuacjach trudnych uzyska pomoc i wsparcie od bliskich. Niestety, dla niektórych osób dom rodzinny może być źródłem negatywnych, traumatycznych doświadczeń i przeżyć, źródłem przemocy psychicznej i fizycznej.

 

Przemoc w rodzinie jest obecna we wszystkich społeczeństwach, bez względu na stopień ich rozwoju gospodarczego czy kulturalnego. Jest to powszechny problem, który może dotyczyć ludzi bez względu na ich wiek, status społeczny czy materialny, wykonywany zawód, poziom wykształcenia itp.

 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem bardzo złożonym, wieloczynnikowym.

 

Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Aby rozpoznać przemoc wobec najbliższych, należy zwrócić uwagę na cztery charakterystyczne jej kryteria, którymi są:

 

  • Intencjonalność – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Zamiarem osób stosujących przemoc jest sprawowanie pełnej kontroli nad tym, co robią bliscy i wyznaczenie granic, w jakich mogą oni funkcjonować w rodzinie poprzez określenie, co mogą robić a czego im nie wolno.
  • · Asymetria sił – oznacza sytuację, w której jedna z osób jest silniejsza (sprawca),  a druga słabsza (ofiara).
  • · Naruszenie praw i dóbr osobistych – sprawca przemocy odbiera swoim ofiarom przysługujące im prawa i dobra. Często atakuje, obraża, ośmiesza, traktuje je przedmiotowo, uważając, że nie zasługują na nic lepszego. Zabrania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, podejmowania lub wykonywania pracy zawodowej, narusza tajemnicę korespondencji, zabrania posiadania pamiątek rodzinnych, utrudnia codzienne życie.
  • · Szkody i cierpienie ofiar – zachowanie sprawcy wywołuje u ofiar szkody fizyczne i psychiczne, które mogą być konsekwencją przemocy emocjonalnej – deprecjonowania, poniżania, załamania wiary w sens wspólnego życia. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Przemoc w rodzinie może przyjmować następujące formy:

 

Przemoc fizyczna – najbardziej widoczna, pozostawiająca ślady w postaci zadrapań, sińców, złamań itp. Najczęściej stosowane zachowania obejmują bicie dłonią, lub przedmiotami, szarpanie, kopanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, a także formy bardziej drastyczne, np. przypalanie, polewanie wrzątkiem.

Przemoc psychiczna – przejawia się w postaci gróźb, wyzwisk, ośmieszania, upokarzania, szantażowania, izolowania od bliskich itp. Sprawca przemocy domaga się pełnego posłuszeństwa we wszystkich obszarach funkcjonowania ofiary.

Przemoc seksualna – definiowana jako zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych, gwałty, zmuszanie do oglądania filmów i zdjęć pornograficznych itp. Jest to najbardziej wstydliwa dla ofiar forma przemocy, do której trudno się przyznać i o której trudno rozmawiać.

Zaniedbanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków rodziny, narażanie ich na głód, niedożywienie, brak opieki, obojętność, pozostawianie w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny itp.

Przemoc materialna/ ekonomiczna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, ograniczanie i uniemożliwianie podjęcia pracy lub jej wykonywania, okradanie, niszczenie wartościowych przedmiotów itp.

.

Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są:
● współmałżonkowie,
● partnerzy w związkach nieformalnych,
● dzieci i młodzież,
● osoby starsze,
● osoby z niepełnosprawnością.

 

To jest ważne - Pamiętaj!


Przemoc jest przestępstwem!

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Przemoc nie skończy się sama z siebie!

Pierwszy krok do przerwania przemocy to przełamanie milczenia!

 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie Zareaguj! Nie bądź obojętny!
Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

 

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom policję lub prokuratora: szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia!

 

Wykaz instytucji, które na terenie powiatu sokołowskiego zajmują się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 787 22 02
e-mail: sekretariat@pcprsokolow.pl; www.pcprsokolow.pl


Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Sekcja Prewencji
ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 787 20 11
tel. alarmowy 997 lub112

 

Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim
ul. Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 787 21 91

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
ul. Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
tel.  25 781 37 08

 

Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu sokołowskiego,

 

Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujące przy urzędach gmin,

 

Miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02

 

Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 poniedziałek –piątek,  w godzinach 12 00 - 20 00

 

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226

 

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1390)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:1425