Bariery architektoniczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926).

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie definiują zakresu żadnej z barier.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych następująco interpretuje bariery:

bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

Dofinansowanie do likwidacji barier ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej (patrz druki do pobrania), złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla jej miejsca zamieszkania.

 

Wniosek powinien zawierać:

1)      imię, nazwisko, adres zamieszkania,

2)      numer PESEL,

3)      przedmiot dofinansowania,

4)      oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

5)      nazwę banku i numer rachunku bankowego,

6)      miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

7)      przewidywany koszt realizacji zadania,

8)      termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

9)      informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł dofinansowania,

10)  udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,

11)  informację o kwotach przyznanych wcześniej ze środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,

12)  wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

1)      o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub

2)      o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

3)      o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia, lub

4)      o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, lub

5)      o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.

 

Ważne informacje:

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 20% pokrywa Wnioskodawca.

 

Osoba niepełnosprawna, która ma trudności z poruszaniem się, może wystąpić o pomoc w likwidacji barier architektonicznych utrudniających jej dostęp do budynku, w którym mieszka (np. budowa podjazdu).

 

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek o występujących we wniosku uchybieniach – uchybienia te powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi, należy dopełnić następujących formalności:

- wystąpić do urzędu miasta/gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (w celu sprawdzenia, że planowana budowa podjazdu jest zgodna z przeznaczeniem);

- przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu, gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu;

- po uzyskaniu pozytywnej decyzji, należy w tym samym urzędzie złożyć projekt architektoniczno – budowlany podjazdu;

-uzyskać pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:3023