Sprzęt rehabilitacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2015r. poz. 926).
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON jest zadaniem powiatu realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

    osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a)      przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
b)      zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy
użyciu tego sprzętu;

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek (patrz druki do pobrania) złożony do PCPR właściwego dla:

1)      miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej,

2)      siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zawiera:

1)      imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2)      numer PESEL,
3)      przedmiot dofinansowania,
4)      oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5)      nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6)      miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7)      przewidywany koszt realizacji zadania,
8)      informację o kwotach przyznanych wcześniej z Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
9)      wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.


Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

1)      o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
2)      o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3)      o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia, lub
4)      o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, lub
5)      o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.

Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty o potrzebie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w określony sprzęt rehabilitacyjny, zaświadczenia o dochodach rodziny potwierdzające informacje podane w oświadczeniu oraz oferty cenowe z min. 2 sklepów na zakup sprzętu wskazanego w zaświadczeniu lekarskim.


Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej
i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zawiera:
1)      nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2)      numer NIP oraz numer REGON,
3)      status prawny i podstawa działania,
4)      dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,
5)      dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
6)      przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
7)      przedmiot dofinansowania,
8)      nazwę banku i numer rachunku bankowego,
9)      miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
10)  przewidywany koszt realizacji zadania,
11)  termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
12)  informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł dofinansowania,
13)  udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
14)  informację o kwotach przyznanych wcześniej ze środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
15)  wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON.

W przypadku, gdy wnioskodawca jest:
1) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829) do wniosku dołącza się:
a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie
o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
b)  informację o każdej pomocy innej niż de minimis jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny,
z którym jest związana pomoc de minimis,
c) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych przepisami Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.

Podmioty te przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy
de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
c) informacje wymienione w pkt 1 (lit. a, b, c).

Ważne informacje:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy.
Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym czasie.
Podstawę dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek o występujących we wniosku uchybieniach – uchybienia te powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:3011