Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim www.pcprsokolow.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim
ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski
Tel.: 25 787 22 02, fax: 25 787 22 02
E-mail: sekretariat@pcprsokolow.pl
Strona internetowa: www.pcprsokolow.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.12.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Data sporządzenia deklaracji i informacja o sposobie oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej PCPR Sokołów Podlaski
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast (czarne tło-żółte litery i białe litery),
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
•    możliwość przeglądania strony w układzie szerokim (na całym ekranie),
•    mapa strony,
•    tekst odczytywalny maszynowo,
•    tekst łatwy do czytania ETR,
•    serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych  Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
•    obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą  kontaktową jest Agnieszka Chmielak, e-mail: sekretariat@pcprsokolow.pl, achmielak@pcprsokolow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 787 22 02 lub 25 781 74 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności   lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim mieści się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4.
Do budynku w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  prowadzi jedno ogólnodostępne wejście, znajdujące się od ulicy Armii Krajowej.Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach, dzięki któremu wejście dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.
Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

3.Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Na krawędziach pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów znajdują się oznaczenia kontrastowe w postaci żółtych pasów.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku mieści się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu,  po uprzednim umówieniu wizyty.Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-08
Data publikacji:2019-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3184