Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski.
2) Inspektor ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3) Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych cążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokołowie Podlaskim;
c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor PCPR.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:2895