Jesteś tutaj: Start / PZOON / Informacje ogólne

Informacje ogólne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

ul. K. Osińskiej 6

08-110 Siedlce

tel./fax (25) 794 31 97

e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm).

 

Na terenie Powiatu Sokołowskiego nie funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zgodnie z zawartym porozumieniem od dnia 01.01.2000 r. sprawy z zakresu orzekania o niepełnosprawności z terenu Powiatu Sokołowskiego są rozpatrywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z póżn. zm).

 

Powiatowy Zespół do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka do następujących celów pozarentowych:

 

 • Rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia - korzystanie z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy (specjalistycznego), możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym własna działalność gospodarcza i rolnicza), możliwość korzystania ze szkoleń i przywilejów pracowniczych z tytułu niepełnosprawności (np. skrócony dzień pracy),
 • Rehabilitacji społecznej – wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne; likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się; dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • Uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • Uzyskania świadczeń z pomocy społecznej (różnego rodzaju zasiłki),
 • Korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów np.: ulgi na przejazdy kolejowe, autobusowe, telefony,
 • Uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • Inne uprawnienia (np.: legitymacja osoby niepełnosprawnej, karta parkingowa, prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju itp.).

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. legitymacje osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty można składać bezpośrednio, w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach, lub przesłać pocztą. W przypadku osobistego składania kserokopii dokumentacji medycznej i orzeczeń należy zabrać oryginały dokumentów w celu poświadczenia ich zgodności z oryginałem. W przypadku listownego przesłania dokumentów ksero powinno być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. Oryginały dokumentacji należy zabrać na komisję.

Do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności niezbędna jest ocena stanu zdrowia osoby, która ma być orzeczona. Jeżeli ta osoba nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby. Jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą, wówczas badanie nie musi być wykonane. Badanie jest także wymagane przy wydaniu orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

1)      trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;

2)      okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Wskazania do ulg i uprawnień

Osoby posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednaj z grup inwalidów (KIZ), niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (KRUS) wydane przed 1.01.1998 r. lub orzeczenia o niezdolności do pracy (ZUS), chcące uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, czy w celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej przysługujących osobom niepełnosprawnym z tytułu określonych przyczyn niepełnosprawności winny złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4567