Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 marca 2023

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim reprezentowane przez Dyrektora, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25 787 22 02, e-mail: sekretariat@pcprsokolow.pl
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogę się skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych, który w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 oraz w celu realizacji wsparcia dla uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ewaluacji.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, a także innym podmiotom lub organom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  2. Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegam decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-09
Data publikacji:2023-03-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:367